Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Rada Ekologiczna
PDF Drukuj Email

RADA  EKOLOGICZNA  POLSKIEJ  LEWICY

„NATURA  I  ROZWÓJ”  


KARTA  ZASAD 

WSTĘP

 Rada Ekologiczna Polskiej Lewicy "Natura i Rozwój", będąca platformą programową partii, skupiająca przedstawicieli środowisk ekologicznych współpracujących z PL , za główny cel swojej działalności stawia opracowanie i konsekwentne wdrażanie długofalowej strategii ekorozwoju Polski. Strategia ta, łącząca rozwój gospodarczy z ochroną dziedzictwa przyrodniczego, umożliwi Polskiej Lewicy zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego państwa, w zgodzie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju. Jako środowisko ekologiczne stawiamy sobie za cel promowanie wartości i działań wymienionych w Deklaracji Programowej Rady zarówno w Parlamencie, za pośrednictwem naszych posłów i senatorów, jak i na forum partyjnym i samorządowym.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. l.

 • Rada Ekologiczna PL „Natura i Rozwój" (zwana dalej Radą) jest platformą programową Polskiej Lewicy, powołaną zgodnie z Art. 17 Statutu partii oraz uchwalą Rady Krajowej PL o Trybie i Zasadach Funkcjonowania Platform Programowych PL.
 • Wszelkie sprawy związane z działalnością Rady Ekologicznej PL „Natura i Rozwój" nieujęte w poniższej Karcie Zasad rozwiązywane są zgodnie ze Statutem Polskiej Lewicy oraz postanowieniami Krajowej Rady  PL w sprawie tworzenia i funkcjonowania platform programowych partii.

Art. 2.

 • Cele Rady oraz sposoby ich realizacji określa Deklaracja Programowa, stanowiąca załącznik do Karty Zasad.
 • Skrótem  nazwy „Rada Ekologiczna  PL  „Natura i Rozwój”” jest "RE PL ".
 • Siedzibą władz krajowych Rady jest Warszawa. Symbolem Rady jest symbol graficzny Polskiej Lewicy umieszczony na zielonym liściu. Wzór graficzny symbolu stanowi załącznik do Karty Zasad RE PL.
 •  Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny Rady korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych. Posługiwanie się nimi wymaga zgody Zarządu Krajowego RE PL. Obowiązek ten nie dotyczy organów jednostek organizacyjnych Rady.

CZŁONKOWIE RADY

 Art. 3.

 •  Członkiem Rady może być każda osoba fizyczna akceptująca cele Rady, respektująca postanowienia niniejszej Karty Zasad oraz Statutu PL, korzystająca z pełni praw obywatelskich, nie będąca członkiem innej partii, nie będącej w koalicji z PL, która złożyła pisemną deklarację przynależności.
 • Liczba członków Rady nie będących członkami PL nie może przekraczać 25% stanu osobowego Rady w danym województwie.
 • Członkowie Rady nie będący członkami PL nie mogą pełnić funkcji Przewodniczącego, Sekretarza oraz Koordynatora Powiatowego Rady.
 • O przyjęciu do Rady decyduje Zarząd Wojewódzki, na wniosek Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego, na najbliższym posiedzeniu Zarządu od daty złożenia deklaracji.
 • Ustanie członkostwa w Radzie następuje w przypadku:
  • wystąpienia z Rady zgłoszonego na piśmie
  • orzeczenia Zarządu Krajowego  stwierdzającego wykluczenie z Rady
  • śmierci

Art. 4.

1.     Członek Rady ma prawo:

 • uczestniczyć w tworzeniu programu oraz założeń polityki Rady,
 • uzyskiwać informacje o działalności Rady oraz jej przedstawicieli w organach władzy publicznej,
 • kandydować na każdą funkcję w Radzie, z zastrzeżeniem  określonym w Art. 3 ust. 3.
 • zgłaszać, w czasie wyborów władz Rady, kandydaturę swoją lub innego członka Rady, zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborczymi, z zastrzeżeniem określonym w Art. 3 ust. 3.

Art. 5.

1.      Członek Rady ma obowiązek:

 • rzetelnie wypełniać swoje powinności obywatelskie i społeczne,
 • dbać o dobre imię Rady,
 • pozyskiwać zwolenników i sympatyków Rady,
 • wykonywać uchwały władz Rady i przestrzegać postanowień   Karty Zasad,
 • w miarę swoich możliwości wspomagać materialnie Radę oraz popierać prasę i wydawnictwa Rady.  

WŁADZE RADY

 Art. 6. 

 • Najwyższą władzą Rady jest Zjazd Ogólnopolski. W Zjeździe Ogólnopolskim biorą udział delegaci, wybrani podczas Walnego Zebrania Członków KRE w danym województwie, wg zasad określonych uchwałą Zarządu Krajowego RE.
 • W okresie pomiędzy zjazdami ogólnopolskimi najwyższą władzą Rady jest Zarząd Krajowy RE. W jego skład wchodzą przewodniczący Rady, 4 wiceprzewodniczących i sekretarz - wybrani przez Zjazd Ogólnopolski, oraz  przewodniczący rad wojewódzkich, wybrani przez Walne  Zebrania Członków w województwie.
 • Bieżącą działalnością Rady kieruje Krajowy Komitet Wykonawczy, w skład którego wchodzą: sekretarz, skarbnik, zastępca sekretarza, oraz 4 członków KKW. Członków KKW, poza sekretarzem, powołuje i odwołuje Zarząd Krajowy, na wniosek sekretarza.
 • Najwyższą władzą Rady w województwie jest Walne Zebranie Członków Rady z danego województwa. W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami władzę w województwie sprawuje Zarząd Wojewódzki Rady, w skład którego wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz - wybrani przez walne zebranie oraz koordynatorzy powiatowi, wybrani podczas Walnego Zebrania członków Rady z danego powiatu. W wypadku gdy na terenie województwa nie ma oddziałów powiatowych, walne zebranie członków może rozszerzyć skład zarządu o 2 do 5 członków zarządu, wybranych podczas walnego zebrania członków województwa.
 • Bieżącą działalnością Rady w województwie kieruje Wojewódzki Komitet Wykonawczy, w skład którego wchodzą: sekretarz oraz 4 członków WKW powołanych i odwoływanych przez Zarząd Wojewódzki na wniosek sekretarza.
 • Największą władzą Rady w powiecie jest walne zebranie członków RE z powiatu. Bieżącą działalnością Rady w Powiecie kieruje koordynator powiatowy, wybrany podczas walnego zebrania członków. W przypadku gdy liczba członków Rady w powiecie przekracza 10 osób, Walne Zebranie Członków w powiecie może wybrać Zarząd Powiatowy. W skład Zarządu Powiatowego wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.

Art. 7.

 • Wszystkie władze Rady pochodzą z wyboru. Prawo wyboru władz Rady przysługują wyłącznie Walnemu Zebraniu Członków i Zjazdowi Ogólnopolskiemu. Wybrani do władz są ci członkowie, którzy w tajnym głosowaniu uzyskali największą ilość głosów. Kadencja władz trwa 4 lata.
 • Uchwały władz Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Zarząd Krajowy zwołuje Zjazd Ogólnopolski raz na 2 lata. Członków Rady o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zjazdu powiadamia Krajowy Komitet Wykonawczy co najmniej 3 tygodnie przed terminem. Walne Zebranie Członków w Województwie zwołuje w Zarząd Wojewódzki na analogicznych warunkach., a Walne Zebranie Członków w powiecie zwołuje Koordynator powiatowy lub Zarząd Powiatowy. W przypadkach szczególnych Zarząd Krajowy może zwołać Nadzwyczajny Zjazd Ogólnopolski, a zarządy niższych szczebli - walne zebrania członków.
 • Zarządy wszystkich szczebli Rady obradują na posiedzeniach zwoływanych co najmniej raz na cztery miesiące, a Komitety Wykonawcze co najmniej raz na dwa miesiące.

Art.8. 

Do kompetencji Zjazdu Ogólnopolskiego  należy:  

 • uchwalanie programu działania 
 • uchwalanie zmian w Karcie Zasad większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 • uchwalanie apeli i stanowisk  
 • przyjmowanie sprawozdań Zarządu Krajowego  
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Rady większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania 
 • wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego, oraz sekretarza.

Art. 9.

 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w województwie należy:

 • uchwalanie programu działania Rady w województwie,
 • uchwalanie apeli i stanowisk
 • przyjmowanie sprawozdań Zarządu Wojewódzkiego,  
 • wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz delegatów na Zjazd Ogólnopolski

Art. 10 

1.  Do kompetencji  Walnego Zebrania Członków w  powiecie należy:

 • uchwalanie programu działania Rady w powiecie,
 •  uchwalanie apeli i stanowisk ,
 • przyjmowanie sprawozdań Koordynatora lub Zarządu Powiatowego,
 • wybór Koordynatora Powiatowego.
 • wybór Zarządu Powiatowego, w wypadku gdy liczba członków powiecie przekracza 10 osób.   

Art.11. 

1. Do kompetencji Zarządu Krajowego należą:  

 • reprezentowanie Rady na zewnątrz  
 • wytyczanie kierunków działalności Rady,  
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją programu Rady oraz PL z zakresu ekorozwoju na szczeblu centralnym,
 •  podejmowanie uchwał w sprawach ważnych dla Rady,  
 • ustalanie zasad wyboru delegatów na Zjazd Ogólnopolski,  
 • zwołanie Zjazdu Ogólnopolskiego, oraz Nadzwyczajnego Zjazdu Ogólnopolskiego.  
 • Powoływanie i odwoływanie członków KKW na wniosek sekretarza Rady.  
 • Koordynowanie prac programowych PL w zakresie ekorozwoju we współpracy z zespołami programowymi  PL  wszystkich szczebli.  
 • powoływanie zespołów ekspertów w sprawach bieżących.  
 • współpraca z Zarządem Krajowym PL oraz Klubem Parlamentarnym PL.  
 • zawieszanie Władz Terenowych, w przypadku podjęcia przez nie działalności sprzecznej ze statutem i programem Rady,  
 • uchylanie uchwał i decyzji organów Wykonawczych niższego  szczebla, które są sprzeczne z programem i uchwałami władz   wyższego szczebla Rady,                 
 •  pracami Zarządu kieruje przewodniczący Rady  

Art.12. 

1. Komitet Wykonawczy:

 •  kieruje bieżącą działalnością Rady,
 • zapewnia realizację uchwał Zjazdu Ogólnopolskiego i Zarządu Krajowego,
 • zapewnia właściwą współpracę Rady z Krajowym Komitetem Wykonawczym PL,    
 • przedstawia  Zarządowi  Krajowemu  PL  opinie  i  stanowiska Rady  
 • przygotowuje instrukcje finansowe Rady 
 • powołuje i rozwiązuje zespoły zadaniowe, 
 • dokonuje wykładni Karty Zasad, 
 • pracami KKW kieruje sekretarz Rady

Art.13. 

l. Zarząd Wojewódzki:

 • koordynuje działalność członków KRE na terenie województwa
 • zwołuje Walne Zebrania Członków
 • odpowiada za współpracę Rady z zespołami ds. ekorozwoju i  ochrony  środowiska PL funkcjonującymi na terenie województwa
 • nadzoruje realizację programu Rady oraz PL z zakresu ekorozwoju na terenie województwa
 • reprezentuje Radę na terenie województwa współpracuje z zarządem wojewódzkim PL oraz klubem radnych PL sejmiku wojewódzkiego.
 • Przyjmuje nowych członków Rady
 • Powołuje i odwołuje WKW Rady na wniosek Sekretarza Wojewódzkiego Rady.
 • Pracami  zarządu  wojewódzkiego kieruje przewodniczący wojewódzki  

Art. 14. 

l. Wojewódzki Komitet Wykonawczy:

 • kieruje bieżącą działalnością Rady na terenie województwa
 • zapewnia realizację uchwał Zarządu Wojewódzkiego
 • powołuje zespoły zadaniowe
 • zapewnia właściwą współpracę Rady ze strukturami partyjnymi PL w województwie,
 • prowadzi ewidencję członków KRE na terenie województwa
 • przedstawia Zarządowi Wojewódzkiemu PL opinie i stanowiska Rady
 • pracami WKW kieruje sekretarz wojewódzki Rady.

Art. 15. 

Koordynator (Zarząd) Powiatowy:

 • odpowiada za działalność Rady na szczeblu powiatowym,
 • odpowiada za powoływanie zespołów programowych PL ds. ekorozwoju przy radach powiatowych PL,
 • współpracuje z Radą Powiatową PL
 • prowadzi ewidencję członków rady na terenie powiatu