Wydarzenia na lewicy

Zarząd Polskiej Lewicy

Siedziba partii

Korespondencję do 
Zarządu Partii
prosimy kierować na adres

Polska Lewica
ul. Al. Kamińskiego 2 m. 2
03-130 Warszawa
tel. 693-190-304 
     501-752-204

zarzad@polskalewica.pl 

Wideo nowości

Tezy programowe


PDF Drukuj Email

 

                                                   LEWICA


Terror wyboru między wolnością a równością to kłamstwo rządzących. Stworzymy Polskę ludzi wolnych i zarazem równych sobie!

 

Od dwudziestu lat wmawiają nam, że musimy wybierać między wolnością a równością. Że wolność to przede wszystkim bogacenie, bez oglądania się za siebie. W każdych kolejnych wyborach decydujemy, czy ważniejsze jest, aby państwo szanowało prawo każdego obywatela do życia w zgodzie z własnym sumieniem – czy też, aby państwo było aktywne, odpowiedzialne za swoich obywateli i nie zostawiało nikogo w potrzebie. To fałszywy wybór między państwem opiekuńczym ale biurokratycznym a państwem demokratycznym, ale bezdusznym.

 

Tego wyboru nie musimy dokonywać! Proponujemy LEWICĘ. Koalicję sił, które nie idą na kompromis z najważniejszymi lewicowymi wartościami.

 

LEWICĘ, która:

 

ü Szanuje wolność obywatela

ü Czuwa nad nadmiernymi zakusami wolnorynkowymi

ü Buduje państwo silne, aktywne i troskliwe

ü Nie narzuca obywatelom światopoglądu, stylu życia, czy systemu wartości.

 

Taki model sprawdza się w całej Europie!

 

Uważamy, że jakość państwa mierzy się poziomem życia obywateli najuboższych i najsłabszych – a nie najbardziej uprzywilejowanych. To różni nas od prawicowej władzy, która na dowód swych sukcesów przytacza wskaźniki makroekonomiczne i zadowolenie inwestorów.

 

Szanujemy prawo każdego człowieka do życia według własnych wartości, do głoszenia, wyrażania i realizowania swoich poglądów i marzeń –z poszanowaniem polskiego prawa i w zakresie nie naruszającym wolności innych obywateli. To nas różni od prawicowej opozycji, która pragnie zaprowadzić w Polsce jeden, „uniwersalny” system wartości i podporządkować mu wszystkich obywateli.

 

Łączy nas wspólny ogląd świata, w którym Państwo ogrywa rolę ważną i odpowiedzialną. Jest kilka prostych decyzji, które sprawią naszym zadaniem, że Polska będzie po prostu lepsza. Lepsza dla obywateli, lepsza w wypełnianiu zadań, które nadają sens pojęciu Państwa, lepsze w oczach Europy.

 

OTO ZAŁOŻENIA NASZEGO PROGRAMU:

 

PO PIERWSZE: gwarantujemy seniorom życie godne i bezpieczne. Zlikwidujemy podatek od rent i emerytur oraz od lokat długoterminowych (tzw. podatek Belki). Obywatele, którzy pracowali przez całe życie zapłacili już dość podatku. Państwo nie może ściągać haraczu od pieniędzy, które już raz zostały opodatkowane – bądź to jako wynagrodzenie, które przez dziesięciolecia pracowało na ich emeryturę, bądź to jako oszczędności, które odłożyli na starość.

PO DRUGIE: Państwo zatroszczy się o obywateli. Uchwalimy ustawę o Spółkach Użyteczności Publicznej. Państwowe szpitale, szkoły i uniwersytety, koleje, komunikacja miejska, placówki kulturalne czy zakłady oczyszczania są po to, żeby Polacy żyli, pracowali i leczyli się w godnych warunkach. Podporządkowywanie ich bezwzględnym regułom rynku prowadzi do wniosku, że nie ma dla nich miejsca. Nie zgadzamy się z tym.

 

PO TRZECIE: zlikwidujemy podział na Polskę A, B i C. Bo Polska jest jedna. Potrzebuje sprawnej sieci energetycznej, komunikacji kolejowej i systemu bezpłatnych ekspresowych połączeń drogowych. Także powszechny dostęp do internetu jest dziś cywilizacyjnym minimum. Inwestycja w sieć ogólnodostępnych, bezpłatnych łączy internetowych jest inwestycją w przyszłość.

 

PO CZWARTE: przywrócimy konstytucyjną zasadę świeckości państwa. Odbierzemy Kościołowi katolickiemu absurdalne przywileje, wykreślimy z prawa państwowego przepisy podyktowane kodeksem kanonicznym, zrównamy prawa i obowiązki kleru z zasadami dotyczącymi wszystkich innych obywateli. Dotyczy to zwłaszcza obowiązków podatkowych: dochody Kościoła i poszczególnych księży będą opodatkowane na tej samej zasadzie, co dochody każdego Polaka.

 

PO PIĄTE: odbierzemy Polskę partiom. Czas przywrócić autentyczną Służbę Cywilną, złamać partyjny klucz, który niszczy publiczne media, według którego prowadzone są ministerialne czystki przy każdej zmianie władzy. Skończyć absurdalne „partyjne zmiany warty” w spółkach Skarbu Państwa.

 

PO SZÓSTE: odbudujemy zaufanie między obywatelami i państwem. Sądy będą działać w interesie obywateli, a czas oczekiwania na sprawiedliwość nie będzie liczyć się w latach. W naszym kraju działa dziś niezależnie od siebie osiem służb powołanych tylko do tego, aby śledzić poczynania Polaków. Zbędne zlikwidujemy, a pozostałe poddamy kontroli parlamentu. Rozwiążemy Centralne Biuro Antykorupcyjne, a jego obowiązki i przywileje przekażemy policji i prokuraturze.

 

PO SIÓDME: wyprowadzimy nauczanie religii ze szkół publicznych. Przedmioty i programy nauczania wykładane w szkołach publicznych muszą być całkowicie neutralne światopoglądowo. Koszty nauczania religii spoczywać muszą tylko na Kościele i rodzicach uczniów uczęszczających na te zajęcia.

 

PO ÓSME: Wypowiemy i wygramy prawdziwą, a nie pozorną wojnę z narkomanią. Zniesiemy nieskuteczne restrykcyjne przepisy, skupimy się na karaniu dealerów a nie ich ofiar. Zalegalizujemy marihuanę posiadaną na własny użytek – bezwzględnie ścigając handlarzy i producentów „twardych” narkotyków. Wychodzimy z założenia, że celem walki z używkami nie jest zakazywanie ludziom przyjemności, ale chronienie ich od uzależnienia.

 

PO DZIEWIĄTE: szanujemy naszych sąsiadów. Zamiast żyć mrzonkami o „mocarstwie środkowoeuropejskim” zbudujemy partnerskie stosunki z Rosją i Niemcami. Będziemy lojalni i uczciwi wobec partnerów w Unii Europejskiej. Wycofamy wojska z Afganistanu i nie damy się więcej wciągać w szkodliwe międzynarodowe awantury. Polska jest istotnym, ale nie najważniejszym członkiem Unii Europejskiej, silnym, dynamicznym i odważnym państwem średniej wielkości. Czas to zrozumieć i docenić.

 

DOŚĆ KOMPROMISÓW!

 

 
PDF Drukuj Email

 

TEZY PROGRAMOWE POLSKIEJ LEWICY

Wolność , równość i braterstwo – te słowa wyrażały marzenia wielu pokoleń ludzi lewicy. Ciągle są aktualne. Ich treść stanowi sens lewicowego myślenia o przyszłości.


1. Pragniemy państwa wspierającego obywatela gdy dotknie go niesprawiedliwość bądź nieprawość. W naszym kraju przestrzeganie prawa staje się fikcją, korupcja normą postępowania a dyktat niekompetentnych urzędników prawem. Żądamy praktycznej realizacji zasady równości wobec prawa – w której każdy obywatel, niezależnie od stanu majątkowego i pozycji społecznej, traktowany jest w sądzie tak samo i ma takie same szanse na ochronę swoich praw.

2. Pragniemy państwa wspierającego obywatela gdy znajdzie się w biedzie lub potrzebie. Uważamy, że zaspokajanie najważniejszych potrzeb społecznych, które znalazły swe odzwierciedlenie w konstytucyjnych zapisach – o prawie do nauki, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, o zwalczaniu bezrobocia i bezdomności – powinno odbywać się w duchu służby publicznej, a nie pod dyktando rynkowej logiki zysku. Państwo posiada zobowiązania wobec obywateli i nikt nie może go wyręczyć w ich realizacji. Uważamy, iż państwo ma obowiązek stać na straży praw pracowników, standardów konsumenckich i ekologicznych, bezpieczeństwa obywateli, powierzających swe pieniądze prywatnym instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

 


3. Walczymy o prawdziwie świeckie państwo otwarte na poglądy i przekonania wszystkich obywateli. Państwo, aktywnie angażujące się w realizację praw obywateli i egzekwujące od nich ich obowiązki, musi jednocześnie powstrzymywać się od ingerowania w kwestie, które dotyczą życia prywatnego i winny być rozstrzygane przez każdego we własnym sumieniu. Opowiadamy się za całkowitym rozdziałem państwa i kościołów, a także za usunięciem z prawodawstwa i praktyki życia publicznego wszelkich rozwiązań podyktowanych ideologicznym wpływem kościoła.

4. Opowiadamy się za silną redystrybucyjną rolą państwa, która dąży do zmniejszania nierówności społecznych. Domagamy się większego interwencjonizmu państwa w gospodarce. Dogmat rynku jako najdoskonalszego regulatora procesów gospodarczych przyniósł swoim wyznawcom bankructwo. Państwo musi być aktywnym uczestnikiem gospodarki, poprzez mądrą i nie ograniczającą się do walki z inflacją politykę monetarną, promowanie strategicznych gałęzi przemysłu, inwestowanie w naukę i postęp technologiczny oraz projekty infrastrukturalne.

5. Jesteśmy przeciwni prywatyzacji publicznego lecznictwa i szkolnictwa, Poczty Polskiej i Polskich Kolei Państwowych, złóż surowców oraz ostatnich polskich banków. Domagamy się utrzymania w rękach państwa kluczowych elementów systemu infrastruktury i energetyki.

6. Opowiadamy się za radykalną zmianą filozofii polskiej polityki zagranicznej. Dwadzieścia lat polityki „najbliższego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi” nie zaowocowało ani jedną decyzją, która byłaby korzystna z punktu widzenia Rzeczpospolitej. Angażowanie się w kolejne konflikty zbrojne, wywoływane przez Stany Zjednoczone w ramach ich politycznej i ekonomicznej ekspansji, zgoda na stacjonowanie obcych wojsk w Polsce jest szkodliwa z punktu widzenia jej bezpieczeństwa. Opowiadamy się za polską polityką zagraniczną, skoncentrowaną na budowie naszej pozycji w Unii Europejskiej poprzez dobrosąsiedzką politykę regionalną, zbliżenie z państwami basenu Morza Bałtyckiego z Białorusią, Ukrainą, Czechami i Słowacją oraz wolną od kompleksów współpracę z naszymi potężnymi sąsiadami – Rosją i Niemcami.

7. Chcemy patriotyzmu wyrażającego się w lojalności wobec państwa i współobywateli. Polska lewica jest i zawsze była zwolennikiem mądrego patriotyzmu – patriotyzmu rozumianego jako poczucie wspólnoty, jako słuszna duma z wzniosłej historii Rzeczpospolitej, ale także krytyczna wobec niej. Najłatwiej jest deklarować miłość Ojczyzny ,najtrudniej kochać i pracować dla realnych jej składników, którymi są ludzie, ziemia i wszelkie jej bogactwa.

8. Z niepokojem obserwujemy zanik więzi obywateli Polski z ich własnym państwem. Opowiadamy się za natychmiastową zmianą ordynacji wyborczej do Sejmu RP, w taki sposób, aby dostęp do ciał przedstawicielskich uzyskały środowiska lokalne, komitety obywatelskie, kandydaci bezpartyjni. Wymaga to wprowadzenia ordynacji rzeczywiście proporcjonalnej, rezygnacji z ogólnopolskiego progu wyborczego oraz zmiany systemu przeliczania głosów na mandaty. Żądania obywateli, wyrażone w formach demokracji bezpośredniej – takich, jak obywatelska inicjatywa ustawodawcza i referendum – powinny mieć prymat nad decyzjami ciał przedstawicielskich i być dla nich obowiązujące. Nadszedł czas by otworzyć świat polityki dla obywateli, stworzyć nowe reguły systemu demokratycznego , przekonać ludzi , że aktywność ma sens a ich głos się liczy.


                                                * * *
Wolność, równość, braterstwo. Nie zgadzamy się na rezygnację z tych najważniejszych wartości, nie uważamy, żeby uległy one przedawnieniu. Po ponad dwustu latach celem lewicy nadal pozostają:

wolność - od ekonomicznego wyzysku i ideologicznej indoktrynacji;

równość - gwarantowana przez państwo, troszczące się nie tylko o   
                    równe prawa ale także o sprawiedliwość społeczną;

braterstwo - wyrażające się w lojalności wobec współobywateli.
                        solidarnym wspieraniu potrzebujących i wspólnej
                        odpowiedzialności za Ojczyznę.

Państwo polskie wymaga przebudowy w zgodzie z tymi wartościami.     

                                                   Za Zarząd Krajowy Polskiej Lewicy
                                                             Przewodniczący
                                                            Jacek Zdrojewski              

 

 


                                                

 

Warszawa 28 kwietnia 2010 roku