O tym dlaczego Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD jest bankrutem cz. 7.

Ile kosztują działacze PZD.

 

Stosownie do zapowiedzi z artykułu O tym dlaczego Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD jest bankrutem cz. 6 - Ogrody opuszczają PZD. Przedstawiamy koszty zbędnej struktury jaką utrzymują działkowcy ze swych głodowych emerytur i rent.

Jak poinformował w dniu 29 stycznia 2016 r. na posiedzeniu Okręgowego Zarządu Mazowieckiego I Wiceprezes OZM PZD Grzegorz Oracz przedstawiając członkom OZM  protokół kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD oraz zespół specjalistów z Krajowej Rady PZD

Pierwszym ważnym elementem mającym wpływ na kondycję finansowa Okręgu  mają

1. Wynagrodzenia pracowników.

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w biurze Okręgu Mazowieckiego naliczane, zgodnie z angażami to kwota 70 790 zł miesięcznie dla 18 zatrudnionych w jednostce pracowników. Wynagrodzenie pracowników na pełnych etatach to średnio 4000 do 6000 zł.  Warto zauważyć ,że dotyczy pracowników z rocznym, maksymalnie 2 letnim stażem w PZD. To nie wszystkie osoby zatrudnione w PZD, bowiem łącznie wynagrodzenia miesięczne to kwota ponad  86 000 zł. Kolejne 16 000 zł. to narzuty na wynagrodzenia.

Uwaga: ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie podajemy nazwisk ani stanowisk osób utajnionych. Jednak te dane są znane redakcji strony.

Decyzją Prezesa Polskiego Związku Działkowców nr 1/2014 z dnia 19.09.2014 Zygmuntowi Kacprzakowi przyznano od dnia 17.9.2014 r. miesięczne świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji Prezesa w Prezydium OZM PZD w Warszawie przez okres nie dłuższy jednak niż do końca trwania kadencji. Jednak to świadczenie było wypłacane również w nowej kadencji pomimo braku decyzji Prezesa Związku

2. Umowy cywilnoprawne.

Okręg Mazowiecki zawarł łącznie 125 umów cywilnoprawnych. Wśród tych zleceń są umowy o wyższych kwotach zawarte z niżej wymienionymi osobami. Wiele z nich nie znalazło odzwierciedlenia uzyskanym wyniku. Warto zwrócić uwagę, że nie zawsze zlecający  wyegzekwował  prawidłowe wykonania prac. To stwierdzili również  kontrolujący. Przykładem  może być roczna umowa o dzieło z dnia 10.09.2014 r.  na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych na potrzeby OZM  za którą wypłacono łącznie netto 3.050,00 zł. Na prośbę  kontrolujących o przedstawienie jakie materiały wykonał w ramach umowy o działo. Poinformowano, że przygotowywał stanowiska dla organów OZM." Proszę zwrócić uwagę, że komisja kontrola nie sprawdziła czy takie materiały w ogóle powstały - jeśli nie to gdzie jest wniosek do prokuratury, Kolejna sprawa, z protokołu wynika, że organy Okręgowego Zarządu Mazowieckiego nie są w stanie samodzielnie sporządzić jakiegokolwiek stanowiska - podpisują jako własne stanowiska przygotowane przez innych.

Okręg płacił za  przygotowanie prezentacji multimedialnych z przeznaczeniem na potrzeby szkoleń dla nowych użytkowników działek oraz jedna na opracowanie schematu do bazy danych w zakresie wolnych działek będących w dyspozycji Zarządów ROD. Zawarto je w 2014 roku i wypłacono łącznie netto 4 283,00 zł.

Kontrolującym oświadczono, że wyniki tych trzech umów o dzieło znajdują się w Ośrodku Szkoleniowym OZM i wykorzystywane są przez zatrudnianych wykładowców."

Na podstawie umowy o dzieło  w 2014 r.  za stworzenie w formie elektronicznej i papierowej rejestru działkowców z poszczególnych ROD z terenu działania OZM PZD. Wynagrodzenie za wykonanie działa ustalono w wysokości 0,15 zł brutto za wpisanie jednego rekordu tj. Imienia, Nazwiska, nazwy ROD i nr działki działkowca. Pracownik OZM dzieło to wykonywał(a) poza godzinami pracy. W 2014 i 2015 roku wypłacono łącznie netto 5.298,55 zł.

Jednocześnie kolejną umowę o dzieło  o treści jak wyżej zlecono innej osobie , której  w 2014 i 2015 roku wypłacono łącznie netto 4.921,06 zł. 

Przygotowanie do sprawozdania z działalności OZM PZD za 2014 rok oraz przygotowanie materiałów informacyjnych z działalności OZM PZD za kadencję 2011 - 2015 należy do organów Okręgu to ich obowiązek wynikający ze statutu PZD. To forma rozliczenia się organów PZD przed działkowcami z prowadzonej działalności. Do tej pory przygotowywano taki materiał bez wynagrodzenia obecnie członek Prezydium OZM  z miesięcznym wynagrodzeniem 500,00 zł brutto. Okazało się jednak ,że to pracownicy biura OZM przygotowali  materiały do sprawozdania z działalności OZM za 2014 rok i za kadencję 2011 - 2015. Zatem zleceniobiorca dokonał jedynie korekty tych materiałów

Stanowiska zjazdowe przygotowywali również pracownicy biura OZM"

 Komentarz nasuwa się sam GDZIE JEST PROKURATOR? Oczywiście kontrolujący nie widzą w tym nic złego ale tak to jest w Polskim Związku Działkowców - kolesie wezmą pieniądze a działkowcy zapłacą ze swoich głodowych emerytur i rent.

Zawierano umowy zlecenia na wykonanie czynności polegających na przygotowaniu zleconych przez Prezesa OZM PZD materiałów merytorycznych na posiedzenia Prezydium OZM PZD oraz posiedzenia Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD, w tym stanowisk, apeli, materiałów informacyjnych odnośnie aktualnej sytuacji PZD oraz materiałów na stronę internetową OZM PZD, a także materiałów merytorycznych na posiedzenia komisji problemowych OZM PZD." z wynagrodzeniem miesięcznym 2.750,99 zł brutto." Tytułem komentarza zadam tylko jedno pytanie. Skoro 18 pracowników etatowych OZM PZD nie jest w stanie przygotować materiałów merytorycznych to po co ich zatrudniać? Może na to pytanie odpowie Prezes PZD Eugeniusz Kondracki? A może sytuacja jest odwrotna to pracownicy etatowi przygotowują materiał a zleceniobiorca tylko wystawia rachunki?

 Kolejna umowa zawarta była na przygotowanie przesyłek pocztowych oraz materiałów informacyjnych dot. V Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD i ich zapakowaniu oraz obsłudze administracyjnej i technicznej tego Zjazdu z wynagrodzeniem 1.250,00 zł.

Jak to możliwe , że OZM płacił nawet za przygotowanie i pakowanie materiałów zjazdowych, sporządzeniu listy delegatów  oraz prowadzenia recepcji w dniu Zjazdu.

Jak to możliwe, że nikt nie zauważył iż podczas przygotowania i przebiegu poprzedniego Zjazdu OZM w 2011 r. realizowane były przez pracowników OZM w ramach umowy o prace, a zespół pracowników składał się jedynie z 8 osobowego zespołu biura OZM. Wtedy nikt nie pytał za ile i kiedy?

Oczywiście komisja kontrolna nie zajęła się tą sprawą - kolesie wezmą pieniądze a działkowcy zapłacą ze swoich głodowych emerytur i rent.

Mając radcę prawnego na etacie OZM zawarł na początku 2015 r. umowę - zlecenie z Radcą Prawnym zewnętrznym na wykonywanie bieżącej obsługi prawnej związanej z działalnością OZM, w tym do reprezentowania przed Sądami na terenie RP  - z miesięcznym wynagrodzeniem 1.500,00 zł brutto. Ciekawe dlaczego zawiera się umowy z osobami z zewnątrz skoro wcześniej takie rozwiązania był kwestionowane przez kontrole.

Konieczne jest zwrócenie uwagi na zawieranie umów zlecenia z 4 członkami jednej rodziny , którą  głodowych emerytur i rent utrzymywali działkowcy.

Racjonalność tych umów, realizowanych przez cały 2015 r.  budzi poważne wątpliwości, pozwalamy sobie na doprecyzowanie tych zadań realizowanych przez ciężko pracującą rodzinę:

-  wykonywanie prac zawartych w załączonym zakresie czynności dot. obiektu przy ul. Żółkiewskiego 35D z miesięcznym wynagrodzeniem 850,00 zł brutto. Zlecone prace wykonuje się tylko w piątki lub w soboty.

 - wykonywanie prac zawartych w załączonym zakresie czynności dot. obiektu Ośrodka Szkoleniowego OZM z miesięcznym wynagrodzeniem brutto 1.500,00 zł. Zlecone prace wykonuje tylko w piątki lub w soboty.

W pozostałe dni prace wykonywali pracownicy OZM.

Takie same umowy zostały zawarte z dwoma członkami rodziny na takie same kwoty. Jedna na okres od stycznia do grudnia 2015 r. a jednocześnie z drugim członkiem rodziny  na realizację wyżej wymienionych prac  od lipca  do grudnia  2015 r.

 - umowa o dzieło na przygotowanie przesyłek i materiałów zjazdowych j z wynagrodzeniem 1.250,00 zł. dla każdego z dwóch członków rodziny.

Sytuacja ,że pracownicy etatowi wykonują prace zlecone również innym osobom również nie wywołała szczególnego zainteresowania zespołu kontrolnego ale również Prezydium Krajowej Rady , które analizowało przecież wyniki kontroli.

Czekamy na wyjaśnienia kompetentnych przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców, chętnie udostępnimy naszą stronę do publikacji wyjaśnień.

  

Ciąg dalszy nastąpi.